Застосування механотерапевтичних пристроїв при постіммобілізаційних контрактурах гомілковостопного суглоба

Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, Україна

При ушкодженнях гомілковостопного суглоба (ГСС) спостерігається велика кількість ускладнень з виходом на інвалідність, що при тяжких переломах складає 50-63%.

Найбільш складним моментом реабілітації таких хворих є ліквідація контрактур, тугорухливостi, нестабільності та часткових м’язових атрофій ГСС у постіммобілізаційному періоді. Одним із шляхів вирішення є застосування механотерапії.

Відомі пристрої механотерапії мають ряд недоліків, серед яких неможливість регулювання та фіксації кута нахилу в ГСС щодо опорної поверхні стопи, неможливість виконання дозованих активно-полегшених фізичних вправ, відсутність адекватного моніторингу.

Шляхом зміни конструктивних елементів існуючих механоапаратів нами був розроблений пристрій для відновлення рухів в ГСС. Завдяки рухомому стержню у п’ятковій частині задається початкове положення суглоба, з якого виконуються дозовані пасивні та активні рухи, а ролик, розміщений у носовій частині, сприяє виконанню активно-полегшених рухів у гомілковостопному зчленуванні.

Модель відрізняється універсальністю, дозволяючи виконувати вправи в усіх дозволених площинах рухів ГСС без зміни вихідного положення (в.п.), ефективністю виконання чітко дозованих рухів у ГСС на ранніх періодах фізичної реабілітації, простотою у використанні, доступністю як на амбулаторному, так і на поліклінічному етапах реабілітації.

За допомогою кутоміра пристрою встановлюється кут нахилу підстопника, який відповідає куту флексії в ГСС при виборі середньофізіологічного положення. Ушкоджену кінцівку фіксують у підстопнику. Хворому у в.п. сидячи із зігнутою під кутом близько 90º у колінному суглобі нижньою кінцівкою, пропонується виконати активно-полегшені рухи еверсії-інверсії, пасивної флексії-екстензії.

Курс реабілітаційного лікування складався з 20 процедур, за цей термін збільшено обсяги рухів у травмованій кінцівці та відновлено функцію ГСС у 79% хворих. Процес реабілітації обумовлюється клінічним станом хворого. Навантаження на ушкоджену кінцівку збільшується поступово, шляхом зміни кута нахилу підстопника. Показники амплітуди рухів визначаються двома кутомірами пристрою.

Запропонований пристрій може використовуватися у практиці лікарів-ортопедів, фізичних реабілітологів, інструкторів ЛФК, дозволяє скоротити терміни реабілітації і на високому технічному рівні вирішити завдання відновлення працездатності людини.

Звиряка А.Н., Лазарев И.А., Баяндина Е.И.

Иcпользование механотерапевтических устройств при постиммобилизационных контрактурах голеностопного сустава

Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Киев, Украина

Комплексное лечение с использованием современных средств физической реабилитации при переломах лодыжек не всегда обеспечивало желаемый результат. Путем внесения конструктивных изменений в существующие механоаппараты нами было розработано устройство для восстановления движений голеностопного сустава. Предложеное устройство может использоваться в практике врачей-ортопедов, физических реабилитологов, инструкторов ЛФК, т.к. позволяет сократить сроки реабилитации и на высоком техническом уровне решить задачи восстановления трудоспособности человека.

Zviryaka A.N., Lazarev I.A., Bayandina E.I.

Using of mechano therapeutic devices for postimmobilization contracture of the ankle joint

Institute of Traumatology and Orthopedics of  Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

The treatment complex by using of modern rehabilitation options in cure of ankle joint treatment not allways provides a good results. A new device for restoration of ankle joint movements was created on the basis of changes on existed mechanotherapy devices. The proposed device can be used in the praxis of orthopacdists, rehabilitation doctors, exercise therapists, etc.

It permits to reduce rehabilitation terms and restore of work ability of patiens on high technical level.